Music: B Ajaneesh Loknath

Director: Rishab Shetty

Rishab Shetty's Dual Role Marvel in 'Kantara: A Legend Chapter 1

Kantara A Legend Chapter 1

Edited byK. M. Prakash Pratheek Shetty

Budget₹125 crore[1]